شاخه ها

توزیع کننده ها

تولیدکننده ها

YEKTAFAN

کنتاکتورهای لیفتراک و خودرو برقی تک پل دو کنتاکت قدرت و (تبدیل) قدرت برای قطع و صل کردن بارها، تغییر مسیر جریان،...

کنتاکتورهای لیفتراک و خودرو برقی تک پل دو کنتاکت قدرت و (تبدیل) قدرت برای قطع و صل کردن بارها، تغییر مسیر جریان، قابل استفاده برای ترمز ژنراتوری در درایوهای DC لیفتراک های برقی و برای تغییر جهت چرخش الکتروموتورهای جریان مستقیم (چپگرد راستگرد). Albright/ Iskra

بیشتر