شاخه ها

توزیع کننده ها

تولیدکننده ها

YEKTAFAN

درایو های  AC  یا اینورترها (VVVF) جهت کنترل سرعت و گشتاور الکتروموتورهای AC آسنکرون و راه اندازی نرم الکتروموتور...

درایو های  AC  یا اینورترها (VVVF) جهت کنترل سرعت و گشتاور الکتروموتورهای AC آسنکرون و راه اندازی نرم الکتروموتور ها به صورت جداگانه یا در پروسه های اتوماسیون صنعتی.

 

بیشتر