شاخه ها

توزیع کننده ها

تولیدکننده ها

YEKTAFAN

کنتاکتورهای لیفتراک و خودرو برقی تک پل تک کنتاکت برای قطع و صل کردن بارها، کنتاکتور اصلی (main contactor)،...

کنتاکتورهای لیفتراک و خودرو برقی تک پل تک کنتاکت برای قطع و صل کردن بارها، کنتاکتور اصلی (main contactor)، کنتاکتور الکتروموتورهای هیدرولیک و قابل استفاده در سایر مصارف صنعتی و مخابراتی و منابع تغذیه و یو پی اس ها آلبرایت و ایسکرا، Albright/ Iskra

بیشتر