شاخه ها

توزیع کننده ها

تولیدکننده ها

YEKTAFAN

درایو برای الکتروموتورهای DC مغناطیس دائم حرکت لیفتراک ها و خودروهای برقی

درایو برای الکتروموتورهای DC مغناطیس دائم حرکت لیفتراک ها و خودروهای برقی

بیشتر