شاخه ها

توزیع کننده ها

تولیدکننده ها

YEKTAFAN

کنتاکتور های DC دارای یک کنتاکت باز و یک کنتاکت بسته  قدرت (بصورت تک پل)

کنتاکتور های DC دارای یک کنتاکت باز و یک کنتاکت بسته  قدرت (بصورت تک پل)

بیشتر